Disgusting Delicacies - 食得怪 先好嗌
Production company(s):
Description:
世界各地人飲食習慣唔同,我地心目中難以入口嘅食材,喺另一啲國家,可能係天國級美食。碧咸至愛嘅Jellied Eels 可能嚇到唔少人,但其實呢度菜只係小兒科!有本叫做《大英暗黑料理大全》嘅書入面記載嘅烤孔雀、生青蛙批之類恐怖食物已經失傳。但係當今英國,同埋好多西方國家,依然有一啲我地難以想像嘅奇怪料理。